Aarhus Universitets segl

Klimaforsøgsanlæg til brug for sø- og vandløbseksperimenter

På forsøgsanlægget ved Lemming undersøger vi primært langtidseffekter af klimaændringer på den biologiske struktur og på økosystemprocesser. Forsøgsanlægget består i dag af to slags installationer, henholdsvis kunstige søer og kunstige vandløb.

Sø-installationen

De kunstige søer (mesokosmos) består af 24 kar i rustfrit stål (á 2800 l), som simulerer lavvandede søer. Søerne blev på standardiseret vis etableret i 2003 og der er ikke ændret på setup eller biologien siden etableringen. Dengang blev der fyldt 30 cm standard søsediment i hver af karrene samt én meter vandsøjle, som efterfølgende blev podet med et naturligt ferskvandssamfund af alger, smådyr, dyreplankton og hundestejler fra såvel næringsfattige som næringsrige søer. Undervandsplanter blev introduceret sammen med sedimentet. Karrene behandles med tre temperatur- og to næringsstofniveauer således, at der findes fire kar med præcis samme behandlingskombination. Opvarmningen foretages med elektriske varmelegemer placeret ved bunden, og afhængig af sæson og behandling opvarmes der med 2,5 til 6,6° C (IPCC’s A2 scenarie) over den uopvarmede temperatur (kontrol).


Karrene bruges i perioder til klimarelaterede korttids- og sæsonforsøg med såvel dyr som undervandsplanter. Klimaændringer kan betyde at insekter flyver (emergerer) tidligere end normalt. Om foråret har der fx været udsat insektfælder til at fange de emergerende insekter. (foto:Lone Liboriussen)

Karrene er siden installationen i 2003, blevet brugt i forbindelse med en række EU forskningsprojekter, bl.a. EUROLIMPACS, REFRESH samt i forbindelse med Villum Kann Center of Excellence CLEAR.

  • I 2012 blev der kørt forsøg med en simuleret kulstoftilførsel.
  • I 2013 blev klimaeffekters effekt på kvælstofkredsløbet undersøgt ved hjælp af mærket kvælstof.
  • Som en del af EU forskningsprojektet MARS, undersøges i 2014 langtidseffekter af en ekstrem hedebølge.

Forsøgsanlægget er unik og det længstvarende klimaforsøg i verden. Der er i dag tale om et anlæg, hvor systemet er tilpasset de fremtidige klimascenarier, hvilket giver unikke muligheder for at give et realistisk bud på, hvad klimaændringerne vil betyde for vore søer.

Kontakt vedrørende anlægget Frank Landkildehus.

Vandløbs-installationen

De 12 strømrender er hver 12 meter lange og 0,6 m brede, hvilket giver os mulighed for at simulere forhold, som ville kunne opstå i små vandløb. Vi kan regulere på vandføring og vanddybder i renderne samt ændre på flere forhold som fx næringsstof koncentrationer, temperatur og sedimentforhold, hvilket gør det muligt at gennemføre forskellige typer forsøg og derigennem finde svar på en lang række videnskabelige spørgsmål. Vi kan endvidere tilføre både grundvand og vandløbsvand til renderne.


Conceptual design of the stream mesocosms (flumes). These can run either in flow-through mode (only stream water / tap water pump), recycling  mode (recycling pumps only) or in a combined mode (all pumps) to maximize current velocity.
Link til artiklen