Aarhus Universitets segl

Droneteknologi

Droner til benyttelse i forskning og rådgivning udvikles til stadighed, og værktøjer tilpasses opgaverne. Vi udvikler og forfiner løbende vores tekniske udstyr, så det matcher de behov, der måtte være brug for. Vi bruger både flyvende og dykkende droner, der fotograferer og filmer, og billeder sammensættes alt efter behov.

Herunder nogle eksempler:


Havpattedyr

Observationer og opmålinger af havpattedyr kan være udfordrende, bl.a. fordi de bruger meget tid under vand, befinder sig svært tilgængelige steder og kan være svære at finde. Vi bruger droner til bl.a. adfærdsobservationer, optællinger, opmåling af dyrene til aldersbestemmelse og vurdering af kropstilstand. Disse informationer er vigtige, når man fx vil undersøge, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker dyrenes adfærd, habitatanvendelse, yngel – og fourageringssucces eller energiforbrug.

Derudover er dronerne også blevet en vigtig del af inventaret, når vi skal mærke sæler. Her bruges de til at undersøge bundforholdene forud for fangsten og dermed øge sikkerheden og chancerne for en vellykket indfangning, såvel som til at monitorere og reducere den tid, indfangede sæler befinder sig i nettene.

Fugle

Vi benytter droner som supplement til overvågning af ynglefuglekolonier og mere detaljeret optælling af visse trækfugle, hvor vi kan komme tæt på uden at forstyrre dyrene. Billederne kan efterfølgende analyseres, når vi vender hjem.

Foto her er optaget fra drone i Nørreballe Nor på Sydlangeland den 15. januar 2021 og viser flokke af ferskvandsdykænder (troldand, taffeland og bjergand). Optagelserne blev efterfølgende brugt til at se på alders- og kønsfordeling af især bjergænderne i flokkene. Disse informationer er vigtige for at forstå arternes bestandsdynamik. I denne sammenhæng er det særlig interessant at kunne undersøge, hvor mange ungfugle der er produceret et givent år, altså arternes reproduktions­rater. Det er informationer, som vi tidligere i nogen udstrækning har fået fra vinger, som jægere har sendt til os fra nedlagte fugle.

Kontakter

Arktis

I Arktis bruger vi bl.a. droner til at opgøre den marine vegetation på det lave vand langs kysten. Da tidevandsforskellen mange steder er stor, er det en fordel at optage billederne ved lavvande, hvor tidevandsvegetationen er blotlagt, og den neddykkede vegetation også er mere synlig (se billedet). Droner bruges desuden til at opgøre størrelsen af isbjerge, hvilket også giver mulighed for at beregne afsmeltningen af isbjerge over tid. Der arbejdes både med flyvende droner og dykkende droner (ROV).

Dronebillederne her er optaget ved lavvande, og mosaikken viser den blotlagte tidevandsvegetation som en small brun bræmme langs kysten, mens neddykket tang fremstår som brune felter/mønstre på dybere vand i bugten.

Termisk kamera

Drone med termisk kamera kan fx benyttes til at overvågning af hjortevildt og registrere udstrømmende grundvand og stofomsætning i tangopskyl. Der er fx udsendt publikation: Nr. 169: Brug af drone med termisk kamera til overvågning af hjortevildt (au.dk)

Kontakter

På billederne her er brugt en Marvic 2 drone med dual kamera, som kan skifte mellem termisk og fotografisk kamera. I en sø ved Viborg ses få meter til højre for båden en gummibåd med dykker på det fotografiske billede. Når vand er koldt (under 4 grader), er det koldest i overfladen og varmere i dybden. Det er en særlig egenskab ved vand, som jo betyder, at is lægger sig på overfladen. Det termiske kamera afslører, at båden har rørt op i vandet under sejladsen, da vand efter båden og ved dykkeren er blevet få grader varmere end resten af søens overflade (se den røde stribe). Desuden indikerer det røde område langs søens kant, at der er indsivning af grundvand eller måske et andet tilløb af vand, som er lidt varmere end søens overflade.

3D teknologi

3D teknologi via droneoptagelser er benyttet fx ved kortlægning af algeopblomstringer. Animationen her er fra Skive fjord foretaget i maj/juni 2019. Læs mere om dette.

Undervandskamera

Droneudstyret med undervandskamera er bl.a. benyttet i et projekt, der kortlagde forekomsten af ålegræs. Illustrationen her til venstre viser, hvordan dronen flyver hen til en position, der er indkodet i forvejen, nedsænker kamera og tager sit billede. Efterfølgende blev billederne sat sammen som en mosaik og dannede billedet vist til højre, som så kunne analyseres.

Herover billeder fra en enkelt neddykning fra hhv. drone og kamera.