Aarhus Universitets segl

Beregning af naturtilstand på §3-arealer

Hvis du har lavet en basisregistrering på et §3-areal, hvor du har registreret 10-15 strukturindikatorer med oplysninger om vegetationshøjde, invasive arter, hydrologi m.m., kan du få beregnet et strukturindeks. Strukturindekset fortæller noget om arealets levevilkår, trusler for arealets udvikling og hvilke typer af forvaltning, der kan være hensigtsmæssig.

Hvis du også har lavet en udvidet registrering af plantearterne i et dokumentationsfelt kan du få beregnet et artsindeks. Arternes tilstedeværelse er resultatet af de tidligere livsvilkår, så artslisten er et værdifuldt redskab til at bedømme hvad arealet har været udsat for, og hvad der kan forventes af en eventuel indsats på arealet.

Naturtilstanden er en sammenvejning af de to indeks. Alle tre indeks er værdier mellem 0 og 1, hvor 1 er den bedste naturtilstand og 0 er den ringeste. Skalaen inddeles i fem naturtilstandsklasser:

   I   Høj naturtilstand

   II  God naturtilstand

   III  Moderat naturtilstand

   IV  Ringe naturtilstand

   V   Dårlig naturtilstand

hvor de to grønne tilstandsklasser I og II svarer til en biologisk gunstig naturtilstand uden yderligere krav til forvaltningsindsats bortset fra en vedligeholdelse af tilstanden. For tilstandsklasserne III-V er naturtilstandsindeks under 0,6, og naturindholdet er betydeligt mere forstyrret end under gunstige forhold. Det kræver en større eller mindre forvaltningsindsats for at bringe arealerne i gunstig tilstand, afhængig af de trusler, der har medvirket til at forringe arealerne.

Tilstandsvurderingen er kalibreret af en arbejdsgruppe bestående af kommunale biologer, embedsmænd fra SVANA og forskere fra DCE, AU. Systemet er kalibreret så tilstandsklasserne for §3-naturen svarer til de tilstandsklasser, der benyttes i Natura 2000-planlægningen, også for de naturarealer, der ikke er habitatnatur. Kalibreringsmetoden er publiceret i DMU-rapport 792 Naturtilstand på terrestriske naturarealer

Tilstandsklasserne er velegnede når der skal skabes et overblik over fordelingen af naturarealer og deres aktuelle naturtilstand. På kort fremstår naturarealerne tydeligt afgrænsede og vist med deres farvekode afhængig af naturtilstanden. Et eksempel herpå kan ses for Natura 2000-områdernes habitatnatur på MiljøGIS.