Aarhus Universitets segl

Utilstrækkelige data

(DD, data deficient)

En art er henført til kategorien utilstrækkelige data (DD), når der ikke er tilstrækkelige informationer til at foretage en direkte eller indirekte vurdering af dens risiko for at blive udryddet baseret på artens udbredelse eller bestandsstatus. En art i denne kategori kan for så vidt godt være velkendt, selvom data om dens udbredelse og/eller forekomst mangler. De artsgrupper hvor flest arter henføres til DD er svampe, mosser og laver, men næsten alle artsgrupper rummer arter i denne kategori. For artsgrupper som planter, pattedyr og fugle er der så gode data at disse artsgrupper næsten ikke er repræsenteret i DD. Efter udgivelsen af Rødliste 2010 viste det sig, at mange arter blev henført til en rødlistekategori, selvom man faktisk ikke havde data nok til at underbygge det. Senere data har vist, at mange af disse arter enten var mere truede eller mindre truede end det blev angivet. For så vidt muligt at undgå dette, opfattes arter i kategorien utilstrækkelige data (DD) i Rødliste 2019 som en del af de rødlistede arter (RE, CR, EN, VU, NT og DD). Dette sker for at lade tvivlen komme arterne til gode og sikre, at eksperterne bruger kategorien utilstrækkelige data i det omfang data er for ringe eller mangelfulde til, at den pågældende art kan henføres til en af de øvrige rødlistekategorier. Denne praksis bidrager således til at gøre rødlisten mere troværdig.

Havlampret / Foto: Henrik Carl

Havlampretten er en rundmund, som yngler i ferskvand og gennemfører et parasitisk stadium i havet. Den yngler i nogle af vore åer, men der er stort set ingen viden om ynglesuccesen. I havet registreres arten sporadisk og mest i den østlige del af landet, hvor der sandsynligvis er tale om fisk fra ynglebestande i vore nabolande. Reelt er der dog ingen viden om den, og den er derfor henført til kategorien data utilstrækkelig (DD).
Foto: Henrik Carl  ©

Nordflagermus / Foto: J.C. Schou, Biopix ©

Nordflagermus er meget fåtallig i Danmark, men mange nye registreringer om sommeren i de seneste år tyder på, at arten har etableret små ynglebestande i landet. Da der mangler viden om artens udbredelse og bestandsstatus til, at vurdere dens risiko for at uddø, er den er henført til utilstrækkelige data (DD). Foto: JC Schou, Biopix ©.

Skarlagenrød bægerlav / Foto: J.C. Schou, Biopix ©

Skarlagenrød bægerlav (Cladonia pleurota) er en udbredt lav på jord i klitter og heder i hele landet. Artsopfattelsen har imidlertid været usikker, så angivelserne er ikke troværdige og arter er derfor henført til utilstrækkelige data (DD). Foto: JC Schou, Biopix ©.