Aarhus Universitets segl

Rødlistekategorierne

Legende med alle kategorier

De behandlede arter

Resultatet af en rødlistevurdering er, at en art henføres til en af de ni rødlistekategorier, som afspejler artens risiko for at uddø: 

De rødlistevurderede arter

De arter, der omtales som rødlistevurderede omfatter kategorierne: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD) og livskraftig (LC). Arter der er henført til ikke relevant (NA) eller ikke vurderet (NE), er ikke rødlistevurderede og indgår ikke i diagrammerne i rapporteringen af Rødliste 2019.

De rødlistede arter

De arter, der omtales som rødlistede omfatter kategorierne: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelige data (DD).

De rødlistede arter er typisk dem, som det er relevant at inddrage i forvaltning af naturen og prioritering af indsatserne (se fx Biodiversitetskortet og HNV-kortet).

Der har hidtil hersket en del tvivl om terminologien for de kategorier, der anvendes i rødlisteøjemed. Termen rødlistede arter er tvetydig, fordi arter henført til kategorien livskraftig (LC) i reglen også er opført på rødlisten. I praksis er det dog oftest ikke de livskraftige arter man mener, når der refereres til ”rødlistede arter”. I Den danske Rødliste anvendes rødlistevurderede arter således som betegnelse for de arter, der er opført på rødlisten, hvilket er på linje med IUCN´s anbefalinger (IUCN 2016).  

De truede arter

De truede arter udgøres af arter, som er henført til én af kategorierne kritisk truet (CR), truet (EN) eller sårbar (VU).