Aarhus Universitets segl

Om rødlisten

Den danske rødliste er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter og den rummer bl.a. information om hvor truede alle disse arter er. Formålet med at udarbejde en dansk rødliste er at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til at vurdere den nuværende status og udvikling af mangfoldigheden af arter i Danmark. Rødlisten er således et nøgleværktøj for en nøgleindikator for hvordan det går med Danmarks biodiversitet.

Rødlisten er baseret på vurderinger af hver enkelt art som udføres af nationale eksperter efter internationale kriterier udarbejdet af International Union for Nature Conservation (IUCN 2012a). Disse kriterier anvendes i praksis efter detaljerede guidelines (IUCN 2012b, IUCN 2016) og samlet giver IUCN’s kriterier og guidelines de mest optimale betingelser for at lave ensartede og objektive vurderinger af arternes risiko for at uddø. Resultatet af en rødlistevurdering er at en art henføres til en rødlistekategori, som afspejler artens risiko for at uddø: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD), livskraftig (LC), eller ikke relevant (NA). Endelig henføres arter til kategorien ikke vurderet (NE) hvis de ikke vurderes. Kategorierne beskrives nærmere her.

Rødliste 2019 (2014–2019) rummer vurderinger af knap 1500 arter mere end Rødliste 2010 (2002–2010). Bl.a. er følgende artsgrupper nye: Mosser, alle bier (kun humlebier var med i Rødliste 2010), alle fisk (kun ferskvandsfisk var med i Rødliste 2010), døgnfluer, slørvinger og vårfluer. Omtrent 1300 arter er ikke genvurderede i Rødliste 2019 og deres vurderinger fra Rødliste 2010 er således stadig de gældende. Det drejer sig bl.a. artsgrupperne tæger (næbmunde), rovfluer, pragtbiller, klannere, smældere, jordmøl samt en mindre del af svampene og laverne.

Danske rødlister

I Danmark har vi lavet nationale rødlister siden 1990. De første to rødlister, Rødliste 1990 (Asbirk og Søgaard) og Rødliste 1997 (Stoltze og Pihl 1998) omfattede hhv. 3176 og 3142 arter, men for mange artsgrupper kun uddøde, truede og næsten truede arter. Både Rødliste 1990 og Rødliste 1997 var baserede på ekspertvurderinger men lænede sig ikke i samme grad op ad internationalt definerede standardkriterier som rødlistearbejdet gør i dag. Fra og med den seneste rødliste (Rødliste 2010, Wind og Pihl 2010), som blev udarbejdet i perioden 2003–2010, er IUCN´s kriterier og guidelines anvendt (Wind, 2003). I Rødliste 2010 blev 10.581 af Danmarks ca. 35.000 kendte arter (allearter.dk) behandlet. Heraf blev 2.262 arter henført til kategorierne regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU) eller næsten truet (NT).

For udviklere

Data fra rødlisten udstilles via et REST API, så de kan vises på andre sider, hvis man måtte have ønske om det. Se API dokumentationen for yderligere information og dokumentation.