Aarhus Universitets segl

Rødlistestatus i Rødliste 2019

Denne side er fra Rødliste 2019 - se Rødliste 2030 her

   

I Den danske Rødliste 2019 indgår 13.276 arter af svampe, dyr og planter, hvis risiko for uddøen er vurderet af rødlistens artseksperter. Af de 13.276 arter er 11.955 behandlet i perioden 2014-2019 efter IUCN´s rødlistekriterier (Moeslund et al. 2015 efter IUCN 2012a, IUCN 2012b, IUCN 2016), mens 1.321 arter ikke er behandlet siden Rødliste 2010 (som også var baseret på IUCN's kriterier, Wind 2003).

De fleste behandlede arter betragtes som en del af den danske natur, men 2.614 arter, svarende til en femtedel af de behandlede arter, er indslæbte, indførte, optræder tilfældigt eller er under etablering (og vurdering er således ikke relevant, NA) eller er ikke vurderet (NE). Eksperterne har således foretaget en egentlig rødlistevurdering af 10.662 arter.

Af de rødlistevurderede arter er 41,6 % rødlistede (4.439 arter); dvs. henført til en af de seks kategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD) (se Figur 1). De truede arter, dvs. de kritisk truede, truede og sårbare arter, omfatter 1.844 arter, der sammenlagt udgør 17,3 % af de rødlistevurderede arter.


Figur 1. Oversigt over fordelingen af rødlistekategorier for alle de rødlistevurderede arter (figuren til venstre). I figuren til højre kan de forskellige artsgrupper fremsøges. I figurerne indgår 7 rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD) og livskraftig (LC). De seks første kategorier (røde og gule signaturer) udgør tilsammen de rødlistede arter. De truede arter omfatter kategorierne kritisk truet (CR), truet (EN) og sårbar (VU). Arter, der ikke er relevante at vurdere (NA) eller ikke er vurderet (NE), indgår ikke i figurerne.

Af de 10.662 rødlistevurderede arter er:

 • 389 arter (3,6 %) regionalt uddøde (RE) og forsvundet fra den danske natur. Det vurderes således, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ af arten, som havde en reel mulighed for reproduktion i Danmark, er forsvundet.
 • 379 arter (3,6 %) kritisk truede (CR) og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur.
 • 664 arter (6,2 %) truede (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur.
 • 801 arter (7,5 %) sårbare (VU) og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur.
 • 568 arter (5,3 %) næsten truede (NT), hvilket betyder, at de er tæt på at opfylde kriterierne for at være truede (kritisk truet, truet eller sårbar).
 • 1.638 arter (15,4 %) henført til kategorien utilstrækkelige data (DD) fordi data om udbredelse og bestandsstatus ikke er gode nok til en vurdering af deres risiko for at uddø.
 • 6.223 arter (58,4 %) livskraftige (LC) og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter.

Endelig er 2.483 arter (18,7 % % af alle behandlede arter) ikke relevante (NA) at vurdere, da de optræder tilfældigt eller er under etablering. Mange af disse er forvildede haveplanter, mens andre er nyligt opdagede arter såsom ribbestokket rørhat eller sydlig dyndflue. Yderligere 131 arter, inden for de artsgrupper der er med på rødlisten, er ikke vurderet (NE). I princippet kan alle andre arter som ikke er med på rødlisten også opfattes som ikke vurderede (NE).

Referencer

 • Butchart, S H M, Akçakaya H R, Chanson J, Baillie J E M, Collen B, Quader S, Turner W R, Amin R, Stuart S N, Hilton-Taylor C (2007). Improvements to the Red List Index. PLOS One 2: e140
 • IUCN 2012a. IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 32 sider
 • IUCN 2012b. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels. Version 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 41 sider
 • IUCN 2016. Guidelines for using the IUCN Red List categories and criteria. Version 12. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 101 sider
 • Wind, P (2003). Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark. Teknisk anvisning fra DMU, nr. 20. 1. udgave. 113 sider