Aarhus Universitets segl

Forskelle mellem Rødliste 2010 og Rødliste 2019 - i Rødliste 2019

Denne side er fra Rødliste 2019 - se Rødliste 2030 her

  

Rødliste 2019 rummer samlet 13.276 arter som er behandlet i perioden 2014-2019 eller i perioden 2003-2010 (fra Rødliste 2010) (Tabel 3). Det svarer til 37 % af de kendte arter i Danmarks natur (efter allearter.dk i 2019) og repræsenterer langt hovedparten af de arter vi har tilstrækkelig viden om til overhovedet at kunne rødlistevurdere. I Rødliste 2019 indgår 11.955 arter, der er behandlet i perioden 2014-2019, hvoraf 9.183 er genvurderinger af arter fra Rødliste 2010 og 2.772 er nyvurderinger. De nyvurderede arter omfatter en række nye artsgrupper (mosser, døgnfluer, slørvinger og vårfluer), ligesom der er taget flere arter med for andre artsgrupper (fx bier, saltvandsfisk). Rødliste 2019 omfatter endvidere 1.321 arter, der er behandlet i perioden 2003-2010, men ikke genvurderet i den nye runde. Således er det ikke lykkedes at finde eksperter til at genvurdere jordmøl, tæger, rovfluer og en række øvrige biller (fx smældere og klannere).

Antallet af behandlede arter i de to rødlisterunder er steget med knap 1.500 arter fra ca. 10.500 i perioden 2003-2010 til knap 12.000 i perioden 2014-2019.

Tabel 4. Oversigt over antal arter i Rødliste 2010 og Rødliste 2019 for de 7 rødlistekategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD) og livskraftig (LC). De seks første kategorier (RE til DD) udgør tilsammen de rødlistede arter. De truede arter omfatter kategorierne kritisk truet (CR), truet (EN) og sårbar (VU). For hver kategori er vist antal arter og andelen af de rødlistevurderede arter. NA er arter, der ikke er relevante at vurdere eller ikke er vurderet (NE). Andelen er vist som andelen af de rødlistevurderede arter. Bemærk at antallet af arter vist for Rødliste 2010 ikke svarer fuldstændig til opgørelserne på hjemmesiden for Rødliste 2010, hvilket kan blandt andet kan forklares med ændringer i nomenklartur.

Som det fremgår af Tabel 4 har fordelingen af rødlistekategorierne ikke ændret sig dramatisk fra Rødliste 2010 til Rødliste 2019. Ændringerne mellem de to runder skyldes dels reelle ændringer i arternes truethed, men også ændret datatilgængelighed, artsopfattelse eller ekspertviden. De overordnede opgørelser fra Rødliste 2010 og Rødliste 2019 i Tabel 4 skal derfor blot ses som en indsigt i forskellene mellem de to rødlisterunder, mens de reelle ændringer i arternes status behandles under Ændringer i rødlistekategorier og Aktuelle udviklingstendenser.

Andelen af rødlistede arter, der omfatter kategorierne regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) og utilstrækkelig data (DD), er 35,3 % i Rødliste 2010 og 41,6 % i Rødliste 2019. Andelen af arter med livskraftige bestande (livskraftig, LC) er 64,7 % i Rødliste 2010 og 58,4 % i Rødliste 2019. Andelen af truede arter, der omfatter kategorierne kritisk truet (CR), truet (EN) og sårbar (VU) er 18,7 % i Rødliste 2010 og 17,3 % i Rødliste 2019.

Kategorien utilstrækkelige data (DD) rummer væsentligt flere arter i Rødliste 2019 (15,4 % af arterne) end i Rødliste 2010 (7,6 %). At så mange arter ender i denne kategori afspejler at vores viden om mange af Danmarks arter er ufuldstændig, men der er ingen grund til at tro at vores viden om arterne er blevet ringere i perioden. Den relativt store forskel i antallet af arter i denne kategori afspejler snarere at kriterierne for tildeling af rødlistekategori er blevet mere præcist defineret, og at kravene til dokumentation er større i Rødliste 2019 end tidligere. Samtidig har vi haft en systematisk kvalitetssikring og faglig revisionsproces, som også kan være medvirkende til at synliggøre usikkerhederne. Helt i forlængelse af denne ændring er andelen af rødlistede arter i kategorierne kritisk truet (CR) og sårbar (VU) en smule mindre i Rødliste 2019 end i Rødliste 2010, mens andelen af regionalt uddøde (RE) arter er nogenlunde uændret.

Vurderingerne i Rødliste 2010 er ført med over på det nye website, så man kan fremsøge vurderingerne fra 2010 på samme måde som dem fra 2019. Det er dog kun rødlistekategorien og i visse tilfælde få andre data fra Rødliste 2010 der er ført med over, fordi data i høj grad er gemt som fritekst og derfor kun vanskeligt lader sig oversætte til det nye websystem. Under denne overførsel viste det sig at for nogle få arter er der sket taksonomiske ændringer; fx er nogle arter slået sammen til én art, fordi man har fået ny viden om deres slægtskab. Det betyder at antallet af arter som er ført med over fra Rødliste 2010 er 10.504, og ikke 10.581 som der oprindeligt var i Rødliste 2010.

Med Rødliste 2019 opfattes kategorien utilstrækkelige data (DD) som en del af de rødlistede arter sammen med regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU) og næsten truet (NT). Læs mere om denne ændring under beskrivelsen af kategorien utilstrækkelige data (DD). I Rødliste 2010 opgøres antallet af rødlistede arter til 2.262. Med denne nye opfattelse af de rødlistede arter er det tal for Rødliste 2010 reelt 2.896 arter. Denne ændring i præsentationen af arter i kategorien utilstrækkelige data (DD) har dog ingen betydning for vurderingen af ændringen i arternes samlede status fra den forrige rødliste til den nuværende.    

Tabel 3. Oversigt over antal behandlede arter i perioden 2003-2010 og 2014-2019. I sidste kolonne er vist det samlede antal arter i Rødliste 2019.