Aarhus Universitets segl

Fagdatacenter for biodiversitet og terrestrisk natur

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur er organisatorisk placeret i Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Fagdatacentret er ansvarlig for Miljø- og Fødevareministeriets dataarbejde inden for området biodiversitet med direkte ansvar for data indsamlet i NOVANAs delprogram for terrestriske naturtyper og arter, og koordinerende opgaver i forhold til data for naturtyper og arter i Fagdatacenter for Ferskvand og Det Marine Fagdatacenter. 

Hvad er NOVANAs naturprogram?

Naturprogrammet er et delprogram under det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur (NOVANA). Overvågningen af arter, fugle og naturtyper i NOVANA tager udgangspunkt i forpligtelserne i habitatdirektivet og i fuglebeskyttelsesdirektivet og i at levere data til Natura 2000-planerne efter miljømåls- og skovloven, men leverer tillige data til rapportering til forordningen om invasive arter, en lang række naturkonventioner og bidrager med viden om den danske natur.

Delprogrammets formål

De overordnede formål med overvågningen i delprogrammet for natur er:

  • At levere data, der beskriver den generelle tilstand og udvikling i de terrestriske habitatnaturtyper, samt udbredelse og bestandsstørrelse af arter omfattet af habitatdirektivet, med henblik på at kunne vurdere disses bevaringsstatus (kontrolovervågning).
  • At levere data, der beskriver bestandsstørrelser og udbredelse af fuglearter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet (kontrolovervågning).
  • At levere data, der beskriver tilstanden for terrestriske habitatnaturtyper, habitatarter og fuglearter eller deres levesteder, som i henhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder (kortlægning).
  • At levere data, som dokumenterer effekten af udvalgte indsatser gennemført efter Natura 2000-planerne (effektovervågning).
  • At levere data om negative effekter af luftforurening på terrestriske økosystemer (anden overvågning).

Data fra overvågningen anvendes herudover ved udarbejdelse af nationale handleplaner og strategier for fx udvalgte arter, som grundlag for myndighedsudøvelse, til opbygning af viden om rødlistede arter samt til opfyldelse af internationale forpligtelser og rapporteringer i medfør af fx Ramsarkonventionen om beskyttelse af vandområde, der er levested for vandfugle, Biodiversitetskonventionen, Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og EU-forordning om invasive arter.

Data benyttes endvidere i forbindelse med internationalt samarbejde i regi af AEWA- (The Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds), EGMP (European Goose Management Platform) og Eurobats aftalerne under Bonn-konventionen samt HELCOM- og OSPAR-konventionerne om beskyttelse af forskellige marine områder.

Delprogram for natur tager ikke eksplicit højde for mulige effekter af klimaforandringer, men vegetationens artssammensætning og dækningsgrad er vigtige klimaindikatorer, idet det kan forventes, at begge ændres som følge af ændrede klimabetingede vækstvilkår.

Strategi

I henhold til habitatdirektivet er medlemslandene i EU forpligtiget til at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyper og arter omfattet af direktivet. Samtidig er Danmark forpligtet til, via gennemførelsen af fuglebeskyttelsesdirektivet, at træffe egnede foranstaltninger med henblik på at bidrage til at sikre den nationale bestand af fugle omfattet af direktivet.

Overvågningen af habitatnaturtyper på habitatdirektivets bilag I og habitatarter på habitatdirektivets bilag II, IV og V er derfor målrettet mod at tilvejebringe en viden om de enkelte habitatnaturtypers og habitatarters bevaringsstatus og dermed et grundlag for at vurdere om, der skal iværksættes forvaltningsmæssige tiltag, der kan forbedre den enkelte habitatnaturtypes udbredelse og kvalitet eller den enkelte habitatarts udbredelse og talrighed.

Tilsvarende er overvågningen af fugle, hvor fuglebeskyttelsesdirektivet skal sikre bevarelse af de vilde fuglearter, specifikt målrettet mod at tilvejebringe viden om de enkelte fuglearters forekomst så det kan vurderes om, der skal iværksættes forvaltningsmæssige tiltag, der kan forbedre kvaliteten af levestedet.

Overvågningen er en kombination af kontrolovervågning og kortlægning.

Kontrolovervågningen af habitatnaturtyper og habitatarter skal give et billede af bevaringsstatus og udvikling heri på nationalt og biogeografisk niveau, mens kontrolovervågningen af fuglearter har et mere snævert fokus på individantal og artsudbredelse samt på udviklingen heraf. Kontrolovervågningen foregår således både inden for og uden for Natura 2000-områderne, for ynglefugle dog altovervejende inden for fuglebeskyttelsesområderne.

Kortlægningen af habitatnaturtyper og levesteder for udvalgte habitatarter, yngle- og trækfugle foregår udelukkende inden for Natura 2000-områderne, hvor den danner grundlag for Natura 2000-planlægningens beskrivelser af tilstand og indsatsbehov. For habitatnaturtyperne foretages en fladedækkende kortlægning af forekomster og strukturel tilstand ved nyudviklede digitale overvågningsmetoder, samt dokumentation af artstilstanden. For de udvalgte habitatarters og fugles levesteder foretages en vurdering af tilstanden ud fra arternes krav til levested.

Den øvrige overvågning omfatter overvågning af effekterne af målrettede indsatser for at forbedre habitatnaturtypernes kvalitet, overvågning af effekterne af luftforurening på terrestriske økosystemer (kystområderne, hederne, græslandet og vådområderne) samt overvågning af invasive arter, der indgår som en integreret del af alle overvågningsaktiviteter.

Institut for Ecoscience driver fagdatacentret. Fagdatacenterets opgaver er defineret med udgangspunkt i NOVANA, og arbejdet knytter sig til opbygning, fastlæggelse og formidling af de retningslinjer, standarder, metoder og paradigmaer, der er nødvendige for at tilvejebringe relevante, kvalitetssikrede data.  Fagdatacenteret forestår endvidere den årlige bearbejdning og rapportering af de indberettede data samt deltager i rådgivningsopgaver i forhold til Miljøstyrelsen.

Resultaterne fra overvågningen i naturprogrammet rapporteres i tre årlige rapporter om hhv. arter, fugle og naturtyper (link til side om udgivelser). Siden 2017 har rapporteringen været netbaseret på novana.au.dk.

Hvem udfører overvågningen?

Miljøstyrelsens lokale enheder forestår den landsdækkende dataindsamling for de terrestriske naturtyper, arterne på habitatdirektivets bilagslister samt ynglefuglene efter retningslinjer i de tekniske anvisninger. MST gennemfører kvalitetssikring og indrapportering af de indsamlede overvågnings- og kortlægningsdata til Danmarks Naturdata. Institut for Ecoscience forestår og koordinerer dataindsamlingen for trækfugle.