Aarhus Universitets segl

Fagdatacenter for biodiversitet og terrestrisk natur

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur er organisatorisk placeret i Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Fagdatacentret er ansvarlig for Miljø- og Fødevareministeriets dataarbejde inden for området biodiversitet med direkte ansvar for data indsamlet i NOVANAs delprogram for terrestriske naturtyper og arter, og koordinerende opgaver i forhold til data for naturtyper og arter i Fagdatacenter for Ferskvand og Det Marine Fagdatacenter. 

Hvad er NOVANAs naturprogram?

Naturprogrammet er et delprogram under det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur (NOVANA). Overvågningen af arter, fugle og naturtyper i NOVANA tager udgangspunkt i forpligtelserne i habitatdirektivet og i fuglebeskyttelsesdirektivet og i at levere data til Natura 2000-planerne efter miljømåls- og skovloven, men leverer tillige data til rapportering til forordningen om invasive arter, en lang række naturkonventioner og bidrager med viden om den danske natur.

Delprogrammets formål

De generelle formål med overvågningen i delprogrammet for natur er:

  • At levere data, der beskriver den generelle tilstand og udvikling i de terrestriske habitatnaturtyper, samt udbredelse og bestandsstørrelse af arter, omfattet af Habitatdirektivet med henblik på at kunne vurdere disses bevaringsstatus
  • At levere data der beskriver bestandsstørrelser og udbredelse af fuglearter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet
  • At levere data, der beskriver tilstanden for terrestriske habitatnaturtyper, habitatarter og fuglearter eller deres levesteder som iht. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • At levere data, som dokumenterer effekten af udvalgte indsatser gennemført efter Natura 2000-planerne
  • At levere data om visse luftforurenende stoffers påvirkning af terrestrisk natur
  • At levere data om forekomst og udbredelse af invasive / ikke-hjemmehørende arter

Data om naturtyperne og arterne rapporteres til EU og anvendes i Natura 2000- planlægningen, der sikrer iværksættelse af den fornødne forvaltning af de udpegede Natura 2000-områder

Desuden bidrager overvågningen med data til andre nationale handleplaner, grundlaget for myndighedsudøvelse, viden om rødlistede arter og vurderinger af naturens tilstand samt til opfyldelse af internationale forpligtelser og rapporteringer i medfør af fx Ramsarkonventionen, Biodiversitets- konventionen, Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, NEC-direktivet og EU-forordning om invasive arter.

Data benyttes desuden i forbindelse med internationalt samarbejde i, AEWA (The Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds), Bonn-, HELCOM- og OSPARkonventionerne.

Strategi

I henhold til Habitatdirektivet er medlemslandene i EU forpligtiget til at sikre naturtyper og arter omfattet af direktivet en gunstig bevaringsstatus. Overvågningen af habitatnaturtyper og habitatarter på Habitatdirektivets bilag er derfor målrettet mod at tilvejebringe en viden om de enkelte habitatnaturtypers og habitatarters bevaringsstatus og dermed et grundlag for at vurdere, om der skal iværksættes forvaltningsmæssige tiltag, der kan forbedre den enkelte habitatnaturtypes udbredelse og kvalitet eller den enkelte habitatarts udbredelse og talrighed.

Tilsvarende er overvågningen af fugle, hvor fuglebeskyttelsesdirektivet skal sikre bevarelse af de vilde fuglearter, specifikt målrettet mod at tilvejebringe viden om de enkelte fuglearters forekomst – både yngle- og trækfugle – så det kan vurderes, om der skal iværksættes forvaltningsmæssige tiltag, der kan forbedre kvaliteten af levestedet.

Kontrolovervågningen af habitatnaturtyper og habitatarter omfatter gentaget stikprøvebaseret overvågning, der skal give et billede af status og udvikling på nationalt og biogeografisk niveau. Kontrolovervågningen af fuglearter (både yngle- og trækfugle) fokuserer på antal individer og udbredelsen af disse. Kontrolovervågningen foregår således både inden for og uden for Natura 2000- områderne.

Kortlægningen følger udviklingen i den arealmæssige udbredelse og aktuelle tilstand af habitatnaturtyperne og af visse af udpegningsarternes levesteder i habitat- og fuglebeskyttelsesområderne. Formålet er at danne grundlag for Natura 2000-planlægningen og forvaltning af områderne. Forvaltningen kan fx omfatte pleje af naturarealerne i form af græsning eller høslæt samt forbedring af de hydrologiske forhold eller indsatser, der vil kunne forbedre levemulighederne for habitatarter eller fugle det pågældende sted.

Den øvrige overvågning omfatter bl.a. overvågning af effekterne af målrettede indsatser for at forbedre naturtilstanden.

Institut for Ecoscience driver fagdatacentret. Fagdatacenterets opgaver er defineret med udgangspunkt i NOVANA, og arbejdet knytter sig til opbygning, fastlæggelse og formidling af de retningslinjer, standarder, metoder og paradigmaer, der er nødvendige for at tilvejebringe relevante, kvalitetssikrede data.  Fagdatacenteret forestår endvidere den årlige bearbejdning og rapportering af de indberettede data samt deltager i rådgivningsopgaver i forhold til Miljøstyrelsen.

Resultaterne fra overvågningen i naturprogrammet rapporteres i tre årlige rapporter om hhv. arter, fugle og naturtyper (link til side om udgivelser). Siden 2017 har rapporteringen været netbaseret på novana.au.dk.

Hvem udfører overvågningen?

Miljøstyrelsens lokale enheder forestår den landsdækkende dataindsamling for de terrestriske naturtyper, arterne på habitatdirektivets bilagslister samt ynglefuglene efter retningslinjer i de tekniske anvisninger. MST gennemfører kvalitetssikring og indrapportering af de indsamlede overvågnings- og kortlægningsdata til Danmarks Naturdata. Institut for Ecoscience forestår og koordinerer dataindsamlingen for trækfugle.