Aarhus Universitets segl

Når vedvarende energi og bedre havmiljø går hånd i hånd

Hvordan kan man producere fossilfri havmøllestrøm, og bæredygtige muslinger og tang i ét og samme havområde? Og hvilke effekter har det på havmiljø og biodiversitet? Det skal et nyt samarbejde mellem danske universiteter og virksomheder finde ud af.

Vattenfall ejer og driver vindmølleparken på Kriegers Flak. Parken er Skandinaviens største og har været i drift siden 2021. Parkens 72 møller producerer op til 605 mW, svarende til 600.000 husstandes strømforbrug (Foto: Vattenfall).

Danmark er omgivet af hav med særdeles gode forhold for vindenergi. Dét potentiale vil et bredt politisk flertal udnytte fuldt ud for at skabe mere fossilfri energi: Gennem de næste syv år bliver Danmarks energiproduktion fra havmøller som minimum firedoblet.  

Samtidig vokser efterspørgslen på fødevarer med lavt klimaaftryk, og de kan blandt andet produceres i havet. Men det er også kendt, at havmiljøet er under stærkt pres.

Kan man løse nogle af udfordringerne omkring fossilfri energiproduktion, fødevarer og havmiljø samtidig?

Dét spørgsmål skal et samarbejdsprojekt besvare, når Aarhus Universitet, energiselskabet Vattenfall, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, tang- og muslingeproducenten ’Kerteminde Seafarm’ og Kattegatcentret går sammen for at lave en model for, hvordan man kombinerer havvindmøller, tang- og muslingeproduktion og miljøovervågning i ét og samme havområde.

Rift om pladsen til havs

Der rift om arealerne til havs. Fiskeri, sejlruter, vindmøller, råstofudvinding, kabler med strøm, gas og data, akvakultur og rekreative aktiviteter. Det er blot nogle af de aktiviteter, havet lægger plads til. Og så er der områder, der er lagt ud til naturbeskyttelse og dermed ikke er i spil til andre aktiviteter.

”Vores mål er at lave en såkaldt ’multi-use platform’, hvor vi producerer energi og fødevarer i det samme havområde, og samtidig undersøger, hvad det gør ved havmiljøet og biodiversiteten i området. Multi-use kan samtidig muliggøre, at andre havområder friholdes for aktiviteter”, fortæller seniorforsker Annette Bruhn, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, som leder det nye samarbejde.

Det er oplagt at kombinere havmølleparkerne med produktion af tang og muslinger, men hos energiselskaberne er der naturligvis også fokus på den mest effektive drift af havmøllerne.

Energiselskaberne har traditionelt haft fokus på at optimere selve energiproduktionen, men vi ser en bevægelse, hvor også bidrag til biodiversitet bliver vigtig. Derfor er et af projektets vigtigste formål at få identificeret både de udfordringer og de muligheder, der opstår, når havvind skal eksistere sammen med andre aktiviteter”, siger Annette Bruhn.

Det nystartede projekt har fået navnet WIN@sea, som er en forkortelse for ’Wind energy and Nature-based solutions integrated at sea’.

En investering i fremtiden

Aktiviteterne skal foregå i havmølleparken Kriegers Flak, der ligger øst for Møn og om drives af energiselskabet Vattenfall.

Et af målene for Vattenfall er at bidrage aktivt til en fossilfri fremtid med udvikling af bæredygtige løsninger - ikke kun inden for vedvarende energi.

Rundt om havmøllerne er der nemlig placeret sten, som beskytter møllernes fundamenter. Disse sten fungerer også som kunstige stenrev, og projektet skal skabe viden om, hvilken biodiversitet, der er knyttet til de kunstige hårdbundshabitater, som mølletårne og de udlagte sten tilsammen udgør.

”I takt med at vindmøller til havs dækker større og større arealer, giver det rigtig god mening for os at se på, hvordan arealerne kan udnyttes til flere formål. Derfor har vi valgt at investere både tid og penge i det banebrydende projekt WIN@sea”, fortæller havbiolog Matthieu Povidis-Delefosse fra Vattenfall.

”I Vattenfall er vores formål at skabe en fossilfri fremtid, men det må ikke ske på bekostning af miljøet. Vi arbejder hen imod, at vores energianlæg bidrager positivt til biodiversiteten. Kan havmølleparkerne også bruges til dyrkning af tang og muslinger, kan vi fjerne næringsstoffer fra havvandet, de vokser i. Det kan understøtte de positive samfundseffekter, havmølleparken i forvejen har”, siger Matthieu Povidis-Delefosse fra Vattenfall.

Ingen hyldevarer

Der findes ingen nemme hyldevareløsninger, når man skal dyrke tang og muslinger til havs. Dybde, bundforhold, strøm og bølger varierer, og derfor skal anlæggene skræddersys til de lokale forhold.

I WIN@sea vil virksomheden Kerteminde Seafarm sammen med forskerne i projektet undersøge, hvilke systemer, der vil fungere i det eksponerede havområde ved Kriegers Flak, hvor dybden er over 20 meter og bølgerne bliver op til 6 meter høje. 

Fakta

  • WIN@sea er støttet med ca. 18,5 millioner kroner. VELUX FONDEN støtter med 5 millioner kroner, AAGE V. JENSEN NATURFOND støtter aktiviteter relateret til biodiversitet og formidling med 2,5 millioner kroner og EU støtter med 11 millioner kroner via lighthouse projektet OLAMUR.
  • Aktiviteterne foregår i perioden 2023-2026 ved Skandinaviens største vindmøllepark Kriegers Flak, der ligger ca. 15-40 kilometer øst for Møn.
  • WIN@sea skal udarbejde forslag til retningslinjer, som myndighederne fremover kan bruge i forbindelse med anlæg på havet.
  • Win@sea skal kortlægge dyre- og plantelivet på møller og erosionsbeskyttelse ved vindmøllerne på Kriegers Flak og sammenligne med dyre- og plantelivet på naturlige rev i området for at undersøge, hvordan havmøllerne påvirker biodiversiteten.
  • I projektet undersøges desuden, hvordan havmølleparken kan bruges som platform for måleudstyr, som kan bidrage med en bedre overvågning af havmiljøet. Det omfatter blandt andet målinger af strøm, bølger, saltholdighed og temperatur, men også udvikling af udstyr som kan tælle forekomsten af gopler som vandmænd og brandmænd.
  • WIN@sea formidles bredt blandt andet gennem udstilling og undervisning i Kattegatcentret, inddragelse af borgere i prøvefiskeri og ved deltagelse i events som Folkemødet og Naturmødet.
  • WIN@sea er en del af EU lighthouse projektet OLAMUR, som også handler om at kombinere havvindmølleparker med blandt andet fødevareproduktion i et såkaldt multi-use koncept.

Yderligere oplysninger om WIN@sea: