Aarhus Universitets segl

De vigtigste levesteder for rødlistede arter i Danmark

Videnskabelig rapport om Den danske Rødliste giver overblik over og beskrivelser af alle de vigtige levesteder for rødlistede arter i Danmark.

Levestedsbeskrivelserne i denne rapport er delt op i 13 habitater arterne lever i: Våde skovmiljøer, tørre skovmiljøer, næringsfattige,  tørre skovmiljøer, græsland, tørre heder og klitter, vade, strandeng og strandsøer, rigkær og kalkenge, kilder og bække, våde enge og heder, tørvemoser, større vandløb, klarvandede søer og temporære søer. Hertil kommer seks substrater arterne lever på eller af: Pollen og nektar, levende stammer, dødt ved, lort, ådsler og store sten.

Den danske Rødliste