Aarhus Universitets segl

21. marts 2022

Rødlisteindeks

Rødlisteindekset (RLI) kan bruges til at sammenfatte og måle naturens tilstand baseret på rødlisten. Det er også det mål International Union for Conservation of Nature (IUCN) anbefaler til at sammenligne to rødlister. For Den Danske Rødliste er RLI beregnet for både Rødliste 2010 og Rødliste 2019, hvilket giver mulighed for at man kan sammenligne de to rødlister. Man kan læse detaljer om hvordan RLI beregnes her. Da der har været stor interesse for RLI har DCE lavet et datasæt, som rummer de arter og årsager til kategoriskift, der indgår i rødlisteindeksberegningen. Datasættet kan downloades her.

DCE har i forbindelse med klargøring og genberegning af data opdaget en mindre og ubetydelig fejl i beregningen af rødlisteindekserne. I beregningen indgik en lille del af DD-arterne (291 arter henført til kategorien utilstrækkelige data) i rødlisteindeksberegningens antal arter (brøkens nævner, se formlen, hvilket er en fejl, da arterne ikke indgår i indeksberegningen. Derudover var tre arter medregnet i beregningen af arternes vægte (brøkens tæller), selvom deres årsager til kategoriskift indikerede, at de ikke skulle indgå i beregningen. Begge fejl har ingen betydning for forskellen mellem RLI for de to rødlister (Rødliste 2010 og Rødliste 2019). Der er således – som oprindeligt meldt ud – stadig et lille fald i indeksværdien fra Rødliste 2010 til Rødliste 2019, hvilken betyder, at arterne er blevet en lille smule mere truede siden Rødliste 2010. Fejlen betyder dog, at vi indtil nu har vist lidt for høje rødlisteindeksværdier både for Rødliste 2010 (0.890 mod 0.884 efter opdatering) og for Rødliste 2019 (0,882 mod 0.875 efter opdatering) på hjemmesiden, og således har det set ud som om naturen havde det lidt bedre i 2010 og i 2019 end data egentlig understøtter. DCE har rettet fejlen og opdateret – både overordnet og for hver artsgruppe – RLI for begge rødlister og tilhørende tabeller (Tabel 2). Vi har i samme ombæring tilrettet Tabel 1 for natsommerfugle og fugle fordi der var tale om udgaver fra før den endelige publicering i januar 2020 og derfor var der enkelte uoverensstemmelser mellem disse to tabeller og vurderingerne af de to artsgrupper.

Der har været tvivl om hvorvidt arter henført til kategorien livskraftig (LC) indgår i rødlisteindeksberegningerne. Derfor har DCE ­– i beskrivelsen af rødlisteindeks-beregningen – præciseret at arter henført til kategorien LC naturligvis også indgår i rødlisteindeksberegningen, og med vægten 0.

Navneændringer

DCE har foretaget en lang række ændringer af videnskabelige navne – især indenfor svampe og laver – for at sikre, at taksonomien i rødlisten er opdateret. Der er ikke ændret ved vurderingerne af disse arter, kun deres navne.

De specifikke ændringer kan ses i arkivet.

Dokumentation for Ulv

Dokumentationsteksten for ulv (Canis lupus) var lidt uklar, hvad angår vore nabolandes (Tyskland) påvirkning på den danske population. Derfor har vi præciseret hvordan den danske population af ulv påvirkes af vore nabolandes i den del af dokumentationsteksten, der angår op-/nedkategorisering. Der er ikke ændret ved vurderingen af ulv i øvrigt.

Ændring af kategori for rødgran

Rødgran (Picea abies) har indtil nu været kategoriseret som regionalt uddød (RE). Det skyldes at den oprindeligt danske population af rødgran formodes at være uddød. Rødgran plantes imidlertid i stor stil i Danmark (fra andre populationer end den oprindeligt danske), og naturaliseres herfra, og derfor er rødgran som art vidt udbredt og meget almindelig i landet. Endvidere forekommer arten i vores nabolande, hvorfra den også kan have spredt sig naturligt til Danmark. Selvom rødgran nåede at uddø inden arten blev genindført, har vi valgt at omkategorisere rødgran så den nu fremgår på rødlisten som livskraftig (LC), idet rødgran i dag forekommer almindeligt som vildtvoksende art, og det ikke kan udelukkes, at arten også er indvandret naturligt til skove og moser. Alternativet var at have to vurderinger af arten, én for den oprindeligt danske population og én for den indførte, men i Danmark vurderes kun særskilte populationer i landet, hvis der også findes en sådan særskilt populationsvurdering på IUCN’s globale rødliste (fx Østersø-populationen af Marsvin, Phocoena phocoena).