Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sanitary survey

På kortet på denne side ses områderne mærket med farve, som/De farvede områder på kortet til højre angiver de relevante områder, hvor der bliver udarbejdet en rapport over de potentielle mikrobiologiske forureningskilder, der kan have betydning for muslingeproduktionen. De undersøgte områder beskrives i særskilte rapporter, som kan tilgås her til højre eller ved at klikke på det kortområde, der har interesse.

Forudsætninger i rapporterne er:

  • Bakterien E. coli er anvendt som indikator for mikrobiologisk forurening.
  • En række appendikser beskriver potentielle kilder til mikrobiologisk forurening og muligheden for spredning eller nedbrydning af eventuel forurening ud fra de fysiske forhold i området. Hvert appendiks afsluttes med en kort konklusion.
  • Datagrundlaget for rapporterne er offentligt tilgængeligt og omfatter statistiske kilder for spildevand, husdyr og landbrug m.m. i tilgrænsende kommuner samt muslingefiskeriets egenkontrol og myndighedernes verifikation af denne.
  • Hver rapport afsluttes med konklusion og indeholder forslag til en prøvetagningsplan, som tager udgangspunkt i EU’s retningslinjer for overvågning af mikrobiologisk forurening af muslinger m.m.

Mere om projektet

Sanitary Survey er en serie rapporter, der beskriver risikoen for mikrobiologisk (sanitær) forurening med fokus på bakterien E. coli i områder, hvor der må fiskes kommercielt efter muslinger til konsum. I perioden 2017 til 2021 blev de første 14 rapporter, der dækker alle danske skaldyrvande, udgivet. Derefter vil der løbende ske en opdatering om udviklingen i den sanitære tilstand i områderne med en cyklus på omkring fem år. Rapporterne indeholder en gennemgang af hydrologiske og klimamæssige forhold, potentielle kilder til forurening med E. coli, fortrinsvis fra spildevand fra renseanlæg og ukloakerede huse, udbringning af gylle og fast affald fra dyrehold, lokalt dyreliv (sæler, marsvin og fugle især) og turisme af forskellig art, inkl. sejlende turister.

Ud fra de forventede kilder, primært risiko for overløb fra rensningsanlæg pga. ekstremnedbør og stormflodssituationer samt strømforhold i områderne, fastlægges prøveudtagningspunkter, som skal sikre optimal mulighed for at påvise evt. forurening med E. coli i de enkelte skaldyrvande og den medfølgende risiko for kompromittering af fødevaresikkerheden. Resultaterne fra de udpegede prøveudtagningspunkter sammenholdes med resultater af vandprøver fra Blå Flag-strande i sommerhalvåret og den eksisterende overvågning af muslinger i forbindelse med fiskeri til konsum.

Rapporterne er foranlediget af Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 854, der danner udgangspunkt for kontrolforordningen for animalske fødevarer, og den vejledning, der er udarbejdet i England for, hvordan overvågningen skal foretages og stationer udpeges. Rapporterne består af en hovedrapport, der opsummerer ni understøttende appendikser. Appendikserne er en række emneinddelte afsnit med oversigter over landinger af fiskede og dyrkede skaldyr, inkl. arter (fortrinsvis blåmuslinger), og en detaljeret gennemgang af de enkelte potentielle forureningskilder eller transportveje.