Aarhus Universitets segl

Baggrund

PLANTNAT udviklede en dambrugsbaseret kommerciel produktion af sump-og undervandsplanter til udplantning i minivådområder og regnvandsbassiner. Eksisterende plantelaguner i dambrug ville optimalt kunne generere planter til en værdi af 200.000 kr/1000 m2/år. Udnyttes 50% af arealet i et dansk gennemsnits-type-3-dambrug, vil planteproduktionen have en værdi på 800-950.000 kr.

På nationalt plan var der grundlag for en planteværdi på 31 mio. kr. Den primære målgruppe for planteproduktionen var landbruget. Planterne anvendes til hurtig etablering af vegetation i minivådområder på drænede arealer, hvor målet er at øge næringsstoftilbageholdelsen. Beplantede minivådområder øger kvælstoftilbageholdelsen fra de drænede arealer med i gennemsnit 531 kg N/ha vådområde/år. Opskaleres der til Virkemiddelkatalogets anbefalinger om anlæg af minivådområder, betyder det 5500 tons N-fjernelse/år, svarende til ca. 25% reduktion af den totale N-udledning, eller en reduktion af efterafgrøde-arealet med 458.000 ha.

 

Tilsvarende kunne der i vådområderne bindes mellem 36.000 og 1 mill. tons CO2 ækvivalenter/år. Forudsat man ved hjælp af en planteproduktion i dambrugene kan reducere N-udledningen med 10%, vil det i et gennemsnits model-dambrug skabe grundlag for at øge ørredproduktionen med 3,6 tons og på landsplan med 118 tons. Planterne, der indgik, valgtes ud fra et princip om, at de skal være i stand til at etablere sig hurtigt, producere biomasse, fremme næringsstoffjernelse, have lang vækstsæson og fremme biodiversitet.